Koszty

Co się opłaca?

W celu porównania kosztów budowy nawierzchni drogowych podatnych (asfaltowych) i sztywnych (betonowych) Stowarzyszenie Producentów Cementu dokonało analizy porównawczej wykonania nawierzchni drogowych dla kategorii ruchu od KR1 (ruch lekki) do KR7 (ruch ciężki) wraz z uwzględnieniem różnych rozwiązań konstrukcyjnych. W niniejszym opracowaniu przyjęto oznaczenia oraz rozwiązania konstrukcyjne występujące w Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Sztywnych (Załącznik do zarządzenia Nr 30 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.) oraz Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych (Załącznik do zarządzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.). Nie uwzględniono rozwiązania konstrukcyjnego Typ E dla nawierzchni podatnych i półsztywnych, z uwagi na fakt bardzo zmiennych kosztów związanych z przygotowaniem podbudowy zasadniczej wykonanej w technologii recyklingu na zimno oraz braku normatywnych danych z Katalogu Nakładów Rzeczowych.

Ceny wykorzystane w niniejszym opracowaniu pochodzą z Informacji o cenach czynników produkcji. Bazą kosztorysową dla cen materiałów – M, sprzętu – S i robocizny – R jest baza cenowa pochodząca z cennika Sekocenbud, która jest powszechnie wykorzystywana do kosztorysowania robót drogowych, m.in. przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Do analizy kosztów wykorzystano ceny materiałów i sprzętu zaktualizowany w I kwartale 2019 roku.

Zakres prac w poszczególnych etapach budowy nawierzchni asfaltowych i betonowych wraz z normami czasowymi pochodzą z Katalogów Nakładów Rzeczowych (KNR 231, KNNR 6 oraz uzupełnienie do KNR 231).

Kategoria ruchu KR1

Kategoria ruchu KR2

Kategoria ruchu KR3

Kategoria ruchu KR4

Kategoria ruchu KR5

Kategoria ruchu KR6

Kategoria ruchu KR7

Łączne zestawienie kosztów budowy nawierzchni betonowych i asfaltowych dla kategorii ruchu od KR1 do KR7